Ban Giám hiệu:

1. Đồng chí Quách Thị Mai- Phó Hiệu trưởng- Phụ trách trường

2. Đồng chí Bùi Thi Thịnh- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác nuôi dưỡng- CSVC

 Đội ngũ giáo viên, nhân viên

Tổng số 52, trong đó: Biên chế 28, hợp đồng 24

GV đứng lớp 38; GV kiêm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ 01đ/c

GV nuôi dưỡng :02 đ/c

Nhân viên phục vụ 02 hỗ trợ 02 đ/c gồm 01 kế toán, 01 văn phòng

Nhân viên nuôi dưỡng 04 đ/c